Find Posts By Topic

Vấn đáp về giao dịch tại Tòa án Thành phố Seattle trong thời điểm COVID-19

Sự An toàn tại Tòa án Thành phố Seattle

Sự an toàn của quý vị là hàng đầu của chúng tôi. Tất cả cách quý khách và nhân viên tòa cần phải đeo khẩu trang. Các Nhân viên An ninh của Tòa án Thành phố Seattle đảm bảo rằng tất cả các quý khách cần phải đi qua cổng khám xét an ninh và vũ khí và thực hành thêm vài bước nhằm giữ an toàn cho tất cả các quý khách.

Đối tranh giấy phạt

Để yêu cầu một phiên tòa đối tranh hoặc thuyên giảm giấy phạt của mình, xin hãy theo hướng dẫn ở mặt sau giấy phạt và nộp bằng thư hoặc gọi (206) 684-5600 thứ hai-thứ sáu, 9:00g sáng – 4:30g chiều.

Quý vị sẽ nhận được thư thông báo phiên tòa, bao gồm hướng dẫn cách nộp văn bản trình bày của mình hoặc để tham gia vào một phiên tòa.

Tham dự Phiên tòa Thuyên giảm Giấy phạt của Quý vị

Quý vị có thể yêu cầu một Phiên tòa Thuyên giảm để xin giảm phạt nếu quý vị thừa nhận rằng mình đã phạm lỗi.

Các phiên tòa thuyên giảm có thể tiến hành bằng văn bản trình bày hoặc bằng điện thoại. Các phiên tòa thuyên giảm không có thể tiến hành đích thân có mặt.

Để chọn phương cách văn bản trình bài, hãy nộp nó ba ngày trước ngày hầu tòa. Quý vị có thể nộp văn bản trình bày theo trực tuyến trện mạng, thư bưu điện, hoặc fax.

Để tiến hành phiên tòa bằng điện thoại, hãy gọi (206) 684-5607 và thông báo cho họ vào ngày giờ có phiên tòa. Sau khi đã gọi và ghi danh với nhân viên tòa, quý vị sẽ được yêu cầu cúp điện thoại và chờ cú điện thoại gọi lại từ một ngài Phụ thẩm. Ngài Phụ thẩm sẽ gọi lại cho quý vị trong một giờ đồng hồ. Xin dành ra một tiếng đồng hồ cho phiên tòa của quý vị.

Tham dự Phiên tòa Đối tranh của Quý vị

Quý vị có thể yêu cầu một Phiên tòa Đối tranh nếu quý vị phủ nhận rằng mình đã phạm lỗi.

Nếu quý vị yêu cầu một phiên tòa đối tranh, tòa sẽ sắp lịch cho quý vị một phiên tòa dàn xếp, đó là một cơ hội để giải quyết giấy phạt mà không cần chính thức trải qua một phiên xét xử. Quý vị có thể tham gia phiên tòa dàn xếp bằng văn bản trình bày hoặc bằng điện thoại.

Để tiến hành phiên tòa dàn xếp bằng điện thoại, hãy gọi (206) 684-5607 và thông báo cho họ vào ngày giờ có phiên tòa. Sau khi đã gọi và ghi danh với nhân viên tòa, quý vị sẽ được yêu cầu cúp điện thoại và chờ cú điện thoại gọi lạitừ một ngài Phụ thẩm. Ngài Phụ thẩm sẽ gọi lại cho quý vị trong một giờ đồng hồ. Xin dành ra một tiếng đồng hồ cho phiên tòa của quý vị.

Quý vị có thể bỏ qua phiên tòa dàn xếp và tiến hành thẳng đến phiên tòa đối tranh bằng cách điền mẫu từ bỏ có đính kém trong thư thông báo phiên tòa dàn xếp gửi cho quý vị. Các phiên tòa đối tranh trong phòng tòa 301 được tiến diễn từ xa theo hội kiến video/điện thoại WebEx

Quý vị có thể yêu cầu tham dự đích thân cho phiên tòa của mình. Nếu quý vị muốn tham dự đích thân cho phiên tòa đối tranh của mình, hãy email cho courtcalendar.SMC@seattle.gov cung cấp số vụ tòa.

Các vụ hình sự

Quý vị có thể tùy chọn tham dự phiên tòa bằng hình thức dích thân có mặt hoặc từ xa bằng hội kiến video WebEx/điện thoại, ngoại trừ quý vị được tòa yêu cầu tham dự đích thân. Để được thêm thông tin, hãy vào trang Phiên tòa Trực tuyến của chúng tôi.

Quý vị sẽ nhận được thư thông báo ngày hầu tòa của mình. Nếu địa chỉ nhận thư của quý vị đã thay đổi, hãy gọi thông báo cho tòa số (206) 684-5600 thứ hai-thứ sáu, 9:00g sáng – 4:30g chiều.

Quý vị có thể tra tìm trên mạng ngày hầu tòa tại đây. Tìm tên của mình ở khung Tìm Bị can, nhấp vào số vụ tòa, rồi nhấp vào khung Phiên tòa.

Nếu quý vị có thắc mắc về vụ hình sự của mình, hãy liên lạc luật sư của mình. Để được thông tin liên lạc của luật sư công của mình, hãy liên lạc Văn phòng Luật sư Công: kingcounty.gov/depts/public-defense/Contact-Us.aspx

Trả tiền giấy phạt hoặc tiền phạt

Quý vị có thể trả giấy phạt trên mạng, bằng ĐT (206) 233-7000, hoặc bằng thư.  Hiện thời được miễn phí giao dịch khi thanh toán trên mạng và ĐT.

Nếu quý vị không thể thanh toán giấy phạt hoặc tiền phạt, hãy gọi (206) 684-5600 để tìm hiểu về các phương cách khác, kể cả việc có thể điền đơn trên mạng theo chương trình trả góp. Xin lưu ý rằng hiện thời Tòa án Thành phố Seatlle không tính phí trả trễ giấy phạt, và không chuyển nợ cho các cơ quan săn nợ.

Hãy gọi (206) 684-5600 thứ hai-thứ sáu, 9:00g sáng – 4:30g chiều nếu có thắc hoặc cần giúp đỡ.

Xin nhờ luật sư công

Để xem quý vị có đủ điều kiện được có luật sư công hay không, hãy gọi (206) 684-5600 thứ hai-thứ sáu, 9:00g sáng – 4:30g chiều.

Dịch vụ sơ thẩm và quản chế

Hiện thời các cá nhân đang bị quản chế không cần trình diện tại tòa, ngoại trừ họ được đích thân liên lạc và yêu cầu trình diện. Hãy gọi số (206) 684-7840 hoặc vào trang mạng của chúng tôi nếu quý vị không có thông tin liên lạc viên chức của mình.

Phiên tòa bị kéo xe

Quý vị có thể tham dự các phiên tòa bị kéo xe bằng cách đi đến tòa hoặc từ xa bằng hội kiến video WebEx/điện thoại.  Vui lòng gọi số (206) 684-5600 để được thông tin.

Trung tâm Dịch vụ Cộng đồng

Hãy truy cập vào seattle.gov/courts/crc để được thông tin về dịch vụ.

Lễ Thành hôn

Thêm thông tin.

Dịch vụ bồi thẩm đoàn

Các phiên xử có bồi thẩm đoàn sẽ tái tục vào thứ tư ngày 16 tháng 6 bằng cách trình diện ở tòa. Hãy vào trang mạng chúng tôi để được thêm thông tin.

Hồ sơ tòa án

Nhiều hồ sơ tòa án có thể tiếp cận được theo kết nối mạng.  Quý vị có thể liên lạc Văn phòng Hồ sơ Tòa án tại số 206-684-5636. Truy cập vào trang mạng của chúng tôi để được thêm thông tin về yêu cầu hồ sơ tòa án.

Các câu hỏi khác?

Hãy gọi (206) 684-5600 thứ hai-thứ sáu, 9:00g sáng – 4:30g chiều.