Posts categorized under Equity and Accessibility Archives - For the Record

Seattle Municipal Court Presiding Judge Willie Gregory Receives Innovating Justice Award From Washington Courts

Today, Seattle Municipal Court (SMC) Presiding Judge Willie Gregory was honored by Washington State Courts for exceptional leadership in helping courts deliver innovative and responsive justice using a race equity lens during the COVID-19 crisis by receiving the Innovating Justice Award. Judge Gregory was elected to the position of Presiding… [ Keep reading ]

Taking steps to reform legal fines and fees

One very important area of criminal justice reform is in legal financial obligations, or LFOs: fines, fees, costs and restitution imposed by the court. A recent report found that “people of color in Seattle were consistently charged with more fines and fees per capita than White people, across all types of cases,” as this Bloomberg… [ Keep reading ]

New report: “Improving equity, fairness, and accessibility at the Seattle Municipal Court”

Early in 2020, before the COVID-19 pandemic and the national movement for racial justice sparked by George Floyd’s death, Seattle Municipal Court (SMC) had two community engagement efforts in the works: a court user survey and a series of court user focus groups. SMC has conducted court user surveys in… [ Keep reading ]

Vấn đáp về giao dịch giới hạn tại Tòa án Thị xã Seattle đối đáp dịch COVID-19

Theo mối quan tâm về Sức khỏe và An toàn của dân chúng trong thời điểm chứng dịch COVID-19, Tòa án Thị Xã Seattle có mở cửa giới hạn theo Quy luật Hành chánh 2020-09. Khi vào tòa án mọi người cần phải luôn luôn đeo khẩu trang và cần được… [ Keep reading ]

Su’aalaha joogtada ah ee Maxkamadda Magaalada Seattle ee Hawlfulinnada xaddidan ee ka jawaabista COVID-19

Ayadoo la ilaalinayo maslaxadda caafimaadka iyo nabadgelyada dadweynaha inta lagu jiro khalalaasaha COVID-19, Maxkamadda Magaalada Seattle waxay u furantahay dadweynaha ayadoo hawlfulinnada la yareeyay sida waafaqsan Amar Maamuleedka Guud 2020-09. Dadka soo booqanaya waxaa waajib ku ah xirashada af-dabool waqti kasta waana in looga fiiriyo heerkulkooda iridka dhismaha maxkamadda. Ka warran… [ Keep reading ]

Муниципальный суд города Сиэтл: ответы на часто задаваемые вопросы об ограниченной деятельности в связи с коронавирусом (COVID-19)

В интересах общественного здравоохранения и безопасности во время кризиса связанного с коронавирусом (COVID-19), Муниципальный суд Сиэтла открыт для общественности в режиме ограниченной деятельности в соответствии с общим административным приказом от 2020-09 г. Что, если я хочу оспорить свой штрафной билет? Слушания о штрафах за парковку или о нарушении правил дорожного движения… [ Keep reading ]

西雅圖市法院因應新冠病毒有限運作的 常見問題解答

在新冠病毒危機期間,為了公眾健康與安全,根據一般行政命令 2020-09 規定,西雅圖市法院僅在有限運作的情況下對大眾開放。 如果我要就罰單提出異議,該怎麼辦? 停⾞和違規罰單之聽證會⽬前主要僅以書⾯聲明和電話⽅式進⾏。若您想要求聽證會來對您的罰單進⾏抗告或要求減輕罰款,請依照您罰單背⾯的指⽰並以郵件⽅式遞交您的要求,或於週⼀⾄週五的上午九點⾄下午四點半致電 (206) 684-5600 。 我們會將聽證會通知郵寄給您,其中將會包括如何遞交您的書⾯聲明或如何以電話⽅式出庭之說明。 若您同意違規屬實,但希望要求降低罰⾦,則您可要求減刑聽證會。減刑聽證會⽬前僅以書⾯聲明的⽅式舉⾏。您可透過線上或郵寄的⽅式遞交您的聲明書。 若您不同意違規屬實,則您可要求抗告聽證會。若您要求抗告聽證會,法庭將會為您安排⼀場審前和解會議,在該會議上您將有機會在未經聽證會的形式來解決您的案⼦。您可透過書⾯聲明或電話⽅式來參與審前和解會議。 收到您的審前會議通知書之後,您亦可填妥其中附帶之放棄同意書,以略過審前會議,直接要求審判。這些抗告聽證會 (審判) 是在⻄雅圖城市法庭的現場舉⾏。 ⻄雅圖城市法庭⽬前不對罰單收取滯納⾦。 如果我有刑事案件,該怎麼辦? 您將會以郵件形式收到您下次出庭⽇期的信息。若您的郵寄地址有變更,請於週⼀⾄週五的上午九點⾄下午四點半致電 (206) 684-5600 告知法庭您變更後的地址。 線上 查詢出庭⽇期。 ⻄雅圖城市法庭的審前聽證會皆透過 WebEx 視訊/電話會議系統以虛擬⽅式舉⾏。進⼀步資訊,請參考我們的虛擬聽證會網⾴。 法院的所有訪客與員工都必須戴上口罩並且保持社交距離。如果您感覺身體不適或發燒,請留在家中,並於週一至週五上午九點 (9 a.m.) 至下午四點半 (4:30 p.m.) 致電 (206) 684-5600 通知法院重新安排聽證日期。 如果您是被告並且對您的案子有疑問,請與您的律師聯絡。如果您不知道如何直接與律師聯絡,「公共辯護律師部門」(Department of Public Defense) 備有英文版和西班牙文版的說明書可供參考。 律師:請上案件資訊入口網站查詢當事人案件資訊。 如果我需要繳交罰款,該怎麼辦? 您可透過線上、撥打 (206) 233-7000 或郵寄方式繳交罰款。法院目前不加收線上或電話付款的手續費。 如果您付不起罰款,可致電 (206) 684-5600 聯絡客服部門。您可在線上申請分期付款。西雅圖市法院關閉期間不加收罰單逾繳費用,並且不會在這段期間內將罰單送交催繳單位處理。 如果您有任何問題或需要協助,請於週一至週五上午九點… [ Keep reading ]

西雅图市法院应对新冠病毒有限运作的 常见问题解答

在新冠病毒危机期间,为了确保公众健康与安全,根据一般行政命令 2020-09的规定,西雅图市 法院仅在有限运作的情况下对大众开放。 如果我要对罚单提出异议,该怎么办? 停車和違規罰單之聽證會目前主要僅以書面聲明和電話方式進行。若您想要求聽證會來對您的罰單進行抗告或要求減輕罰款,請依照您罰單背面的指示並以郵件方式遞交您的要求,或於週一至週五的上午九點至下午四點半致電 (206) 684-5600 。 我們會將聽證會通知郵寄給您,其中將會包括如何遞交您的書面聲明或如何以電話方式出庭之說明。 若您同意違規屬實,但希望要求降低罰金,則您可要求減刑聽證會。減刑聽證會目前僅以書面聲明的方式舉行。您可透過線上或郵寄的方式遞交您的聲明書。 若您不同意違規屬實,則您可要求抗告聽證會。若您要求抗告聽證會,法庭將會為您安排一場審前和解會議,在該會議上您將有機會在未經聽證會的形式來解決您的案子。您可透過書面聲明或電話方式來參與審前和解會議。 收到您的審前會議通知書之後,您亦可填妥其中附帶之放棄同意書,以略過審前會議,直接要求審判。這些抗告聽證會 (審判) 是在西雅圖城市法庭的現場舉行。 西雅圖城市法庭目前不對罰單收取滯納金。 如果我有刑事案件,该怎么办? 您將會以郵件形式收到您下次出庭日期的信息。若您的郵寄地址有變更,請於週一至週五的上午九點至下午四點半致電 (206) 684-5600告知法庭您變更後的地址。 線上 查詢出庭日期。 西雅圖城市法庭的審前聽證會皆透過 WebEx 視訊/電話會議系統以虛擬方式舉行。進一步資訊,請參考我們的虛擬聽證會網頁。 法院的所有访客与员工都必须戴口罩并保持社交距离。如果您感觉身体不适或发烧,请留在家 中,并于周一至周五上午九点(9 a.m.)至下午四点半(4:30 p.m.)间致电(206)684-5600通知法院重 新安排听证日期。 如果您是被告并对您的案子有疑问,请与您的律师联系。如果您不知道如何直接与律师联系,公 共辩护律师部门(Department of Public Defense) 备有英文版和西班牙文版的说明书可供参考。 律师:请上案件信息入口网站查询当事人案件信息。 如果我需要缴纳罚款,该怎么办? 您可通过在线、打电话(206)233-7000或邮寄方式缴交罚款。法院当前不加收在线或电话付款的 手续费。 如果您付不起罚款,可致电(206)684-5600联系客服部门。您可在线上申请分期付款。西雅图市 法院在关闭期间不加收罚单逾期缴纳费用,并且不会在这段期间内将罚单送交催缴单位处理。 如果您有任何问题或需要协助,请于周一至周五上午九点(9a.m.)至下午四点半(4:30p.m.)间致电 (206)684-5600通知法院。 如果我必须每日报到,该怎么办? 除非法院另行通知当事人报到,否则需每日报到的当事人当前不需去法院报到。如果您在 2020 年 3月 16日法庭关闭日起至今尚未与您的法院联系人联系,请打电话给联系人,并清楚地留下 您的姓名与联系方式。如果您没有顾问的联系信息,请致电(206)684-7840查询。… [ Keep reading ]

Tribunal Municipal de Seattle Operaciones limitadas en respuesta a la COVID-19 Seattle Preguntas frecuentes

Con el objetivo de proteger la sanidad y la seguridad del público durante la crisis de la COVID-19, el Tribunal Municipal de Seattle estará abierto al público con operaciones limitadas, de acuerdo con la Orden Administrativa General 2020-09. A los visitantes se les exige llevar mascarilla en todo momento y a… [ Keep reading ]